ไดโจเคียว

ไดโจเคียวไดโจเคียว

ไดโจเคียว เป็นองค์กรศาสนาพุทธ นิกายมหายาน ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อโดย

ประมาณ 90 ปีที่ผ่านมา โดยคุณท่านทัตสึ โกะ สงิยามะ ซึ่ง เหล่าผู้ เลื่อมใส

มั่นใจว่า เป็น พระ สุป ความกำหนัด ษฐิต จาริ ตระ โพธิสัตว์ ที่ ลงมา กำเนิด ใหม่ ใน

โลก มนุษย์ เพื่อ ช่วยเหลือ มนุษย์โลก ทั้งผอง

ไดโจเคียวเริ่ม ส่งมิชชั่น เข้าไป เผยแพร่ ศาสนาพุทธ อาจริยวาท ใน ประเทศ

อินเดีย ที่แรก เมื่อ ปี คริสต์ศักราช 1977 แล้วก็ สร้าง วัด ที่ นี้ ขึ้น ใน ปี คริสต์ศักราช

1983 แล้วต่อจากนั้น ใน ปี คริสต์ศักราช 1989 ได้ ประกอบพิธี ตั้ง พระใหญ่ ที่

ไดโจ เคียว ซึ่งพระ ทะไลลามา ที่ 14 ได้ ร่วม ใน พิธีการด้วย โดย ใช้เวลา

ก่อสร้าง ตั้งแต่ ป๊ คริสต์ศักราช 1993-1996 รวม 3 ปี

วิธีการ สำคัญ ของ ไดโจ เคียว เป็น สัท ธรรม ปุ ณฑรี ก สูตร (Lotus Sutra) ซึ่ง

เป็น สัท ธรรม ที่ พระสัมมาส้มพุทธเจ้า เทศน์ ใน ตอน 8 ปี ในที่สุด ก่อน ตาย เป็น

พระ สูตร ที่ เป็น ที่ เลื่อมใส เลื่อมใส ใน ชาวพุทธ อาจริยวาท โดยยิ่งไปกว่านั้น ใน

ทวีปเอเชีย ทิศตะวันออก

ฉะขา โด (Shakado) เป็นตึกหลักของสงฆ์พุทธ ไดโจ เคียว (Daijokyo

Buddhist Temple) มีทั้งหมดทั้งปวง 3 ชั้น ชั้นแรกเป็น แท่นบูชา รูป นับถือ ที่

สำคัญ ของไดโจ เคียว เป็นต้นว่า พระศรีศากยมุนี, พระวิศิษฎ จาริตระ

พระพุทธเจ้า , พระ อนันต จิต พระพุทธเจ้า , พระวิศุทธ จาริตระ พระโพธิสัตว์ รวม

ทั้ง พระ สุป ความกำหนัด ษฐิต จาริตระ พระโพธิสัตว์

รูปปั้น พระ ใหญ่ ที่ ไดโจเคียว (The Great Buddha of Daijokyo) จุด ที่ นับได้ว่า

เป็นไฮ ไลท์ ของสงฆ์ นี้ เป็น รูปปั้น พระ ใหญ่ ที่ ไดโจ เคียว (The Great Buddha

of Daijokyo) ขนาด 19.5 เมตร ทำมาจาก หินทราย แล้วก็ หิน แกรนิต ที่ตั้งเด่น

สูงเด่น อยู่ ด้านใน เขต วัด มองเห็น แล้ว ซักชวน ให้ ระลึกถึงพระใหญ่ ได บุ ทสึ ที่

ญี่ปุ่น อย่างยิ่งจริงๆ

รูปปั้น พระอรหันต์ สาวก ของ พระพุทธเจ้า ทั้ง 10 องค์

สอง ฝั่งซ้าย ขวา ข้างๆ พระ ใหญ่ เป็น รูปปั้น ของ อรหันต์ สาวก ของ พระสัมมาส้ม

พุทธเจ้า ทั้งยัง 10 องค์ ที่ต่างมีหน้าที่ สำคัญสำหรับการเผยแพร่ ศาสนาพุทธ ให้

กว้าง ออก ไป ใน ยุค พุทธกาล ช่วย เสริม ส่ง ให้พระ ใหญ่ ยิ่งมองศักดิ์สิทธิ์ เป็น ที่

เลื่อมใสของ ชาวพุทธ ที่ แวะ มากมายราบ ไหว้ บูชาอ่านต่อ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *